Jämställdhetsplan

2022-2025

 

Arboreal strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera kompetent personal. Vi gör det delvis genom att ha nolltolerans för diskriminering. Vi beaktar följande diskrimineringsgrunder:

Rasism – Att bli olika behandlad eller känna sig exkluderad på grund av etnisk härkomst, hudfärg, religion eller nationstillhörighet.


Sexism – Att bli olika behandlad eller känna sig exkluderad på grund av sin könstillhörighet eller identifikation.

Transfobi – Att bli olika behandlad eller känna sig exkluderad på grund av gränsöverskridande könsidentitet eller uttryck.


Funkfobi – Att bli olika behandlad eller känna sig exkluderad på grund av sin fysiska eller mentala förmåga eller möjlighet.


Homofobi – Att bli olika behandlad eller känna sig exkluderad på grund av sin sexuella läggning.

När vi anställer personal utgår vi från kompetens och inte ras, sexuell läggning eller funktionshinder.

När vi anställer tar vi stöd av externa resurser för att utöka urvalet och anställa personer som tillför nya infallsvinklar.

Vi deltar i aktiviteter för att attrahera nya målgrupper till skog och teknik för att fler underrepresenterade grupper ska söka sig till vårt arbetsområde i framtiden.

 

Resurser: VD är ansvarig för planens genomförande

 

Datarapportering: En årlig sammanfattning av alla observerade diskrimineringsfall och utfall av jämställdhetsplanen ska genomföras.

 

Utbildning: All vår personal ska ha genomgått utbildning i jämställdhet

 

 

 

Johan Ekenstedt, VD Arboreal AB

2022-02-10